Ubezpieczenie pośredników w obrocie nieruchomościami

Jednym z zawodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zawód pośrednika nieruchomości. Z pewnością wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że wykonywanie tego zawodu wiąże się z ryzykiem, jednak wykonując odpowiedzialne czynności i transakcje pośrednik jest narażony na popełnianie błędów, związanych chociażby ze sprawdzaniem stanu nieruchomości pod względem technicznym i prawnym zarówno w związku z danymi dotyczącymi nieruchomości jak i podpisywanymi umowami.

Ponieważ w wyniku różnego rodzaju błędów osoba nabywająca nieruchomość narażona jest na szkody, dlatego konieczne jest wykupienie ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami, które zabezpiecza nie tylko osoby wykonujące ten zawód, ale również ich klientów. Tego rodzaju zawód objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku. To właśnie w tym rozporządzeniu znajdziemy wszelkie szczegółowe informacje na jego temat. W tym artykule natomiast skoncentrujemy się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tego rodzaju ubezpieczeniem.

Pośrednik nieruchomości może być pozwany o spore odszkodowanieJeżeli chodzi o przedmiot ubezpieczenia, to ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody, jakie powstały w wyniku zaniechania lub wykonywania określonych działań ubezpieczonego w okresie, w którym dana umowa obowiązywała. Działania, jakie objęte są tego rodzaju polisą, opierają się przede wszystkim na różnego rodzaju czynnościach, zmierzających do podpisania przez inne osoby umów dotyczących kupna lub sprzedaży praw do nieruchomości, najmu lub dzierżawy całej nieruchomości lub jej części oraz nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego. Ponadto tego rodzaju ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości obejmuje wykonywanie ekspertyz i opracowań oraz szeroko rozumianego doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

Jak w każdym ubezpieczeniu, tak i w tym wypadku obowiązuje lista wyłączeń, które ubezpieczenie pośrednika nieruchomości nie obejmuje. Wśród nich wymienić można m.in. szkody spowodowane przez uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę rzeczy, wyrządzone przez ubezpieczonego krewnym lub spowinowaconym oraz szkody spowodowane przez ubezpieczonego w czasie, w którym był on pozbawiony licencji zawodowej lub została ona zawieszona – chyba, że szkoda jest następstwem czynności wykonywanych przed okresem pozbawienia lub zawieszenia licencji. Ponadto obowiązkowa polisa OC pośredników nieruchomości nie obejmuje szkód polegających na zapłacie kar umownych oraz szkód wynikających z zamieszek, działań wojennych oraz aktów terroru.

Pośrednik nieruchomości ubezpieczenie działalności powinien podpisać nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych. Minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia, dotycząca jednego lub wszystkich zdarzeń, których następstwa objęte są daną polisą, wynosi równowartość 25 000 euro. Należy pamiętać, że brak takiego ubezpieczenia może skutkować zawieszeniem licencji na wykonywanie zawodu, jednakże jej posiadanie to nie tylko obowiązek, ale również doskonały sposób na podkreślenie profesjonalizmu naszych działań i troski o interesy klienta. Posiadanie takiej polisy zwiększa wiarygodność wśród kontrahentów, a ponadto wpływa na komfort i bezpieczeństwo wykonywania zawodu, dlatego z pewnością obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia wpływa korzystnie zarówno na ubezpieczonego, jak i jego klientów.

Comments are closed.

Post Navigation